Donează 2% din impozitul tău pe salariul din 2015 pentru a sprijini:

– apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 
– promovarea democraţiei şi a statului de drept, 
– transparenţa şi eficienţa instituţiilor publice,
– accesul persoanelor vulnerabile la servicii şi sprijin în toate domeniile în care acestea au nevoie, 
– dezvoltarea durabilă,
– formarea unei generaţii tinere responsabile. 


Datele organizației sunt următoarele: 

Liga Apararii Drepturilor Omului, filiala Cluj, Cluj-Napoca, str. Iaşilor, nr. 30, cod fiscal: 15385541, Banca Romana de Dezvoltare, RO52BRDE130SV16914791300 

Aici puteți descărca CEREREA 230 pe care trebuie sa o completați cu datele LADO Cluj de mai sus. 

 

Cerere (230) privind destinația sumei reprezentînd pînă la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor (OPANAF 4018/2014) se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în următoarele situații : – optează pentru virarea unei sume reprezentînd pînă la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult. Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult. Se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice. Formularul se depune în format hîrtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.